Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe www.mulk.ee isikuandmete vastutav töötleja on MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ, registrikood: 80557745 asukohaga Viljandimaa, Mulgi vald, Kõvaküla, Kõvaküla, Kiini-Hansu, 69107, tel (+372) 5029516, ja e-kiri info@mulk.ee.

MÕISTED

1.1.         Müüja – MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ, juriidiline kood 80557745, juriidiline aadress, Viljandimaa, Mulgi vald, Kõvaküla, Kõvaküla, Kiini-Hansu, 69107. Klienditeeninduse number (+372) 56190883, edaspidi MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ;

1.2.         MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ – väiketootjate e-pood aadressil www.mulk.ee;

1.3.         Klient –füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik;

1.4.         Teenused – kõik MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ poolt kliendile pakutavad teenused;

1.5.         Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist;

1.6.      Tellimistingimused – kinnitatud MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ e-poe müügieeskirjad.

1.7.      Otseturundus – tegevus, mille eesmärk on e-posti, telefoni või muul otsesel teel pakkuda kliendile MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ kaupu ja teenuseid või küsida Kliendi arvamust kavandatavate kaupade pakkumiseks või teenuste osutamiseks.

ÜLDSÄTTED

2.1.         MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ teenuseid.

2.2.         Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.3.         Klient kinnitab MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜga müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

2.4.         MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning et Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

2.5.         Kliendil on võimalik MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ lehel ost sooritada end eelnevalt kliendiks registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, pangakonto number, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress, kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu), klienditoe andmed.. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

2.6.         Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

2.6.1.     E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks; Kasutamistingimustes ettenähtud juhtudel Kliendiga ühenduse võtmiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.6.2.     Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks; Kliendi nõusolekul otseturunduspakkumiste edastamiseks.

2.7. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja. Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2.8. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 

2.9. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

2.10. Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 

2.11. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. 

2.12. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. 

2.13. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 

2.14. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe e-maili maarja@mulk.ee kaudu või helistades telefoninumbrile (+372) 56190883.

 

MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ ostude turvalisuse tagab SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.

ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

4.1.         Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ teenuseid (sh õigus osaleda kampaaniates).

4.1.1. Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku, ka otseturunduse eesmärgil.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

4.1.2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

4.1.3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. 

4.1.4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 

4.1.5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

4.2.         Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

4.2.1.     kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

4.2.2.     teenuse osutamiseks või MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohaletoimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

4.2.3.     õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

4.3.         Kliendile kehtivad järgmised õigused:

4.3.1.     esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

4.3.2.     esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

4.3.3.     esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@mulk.ee, et paluda peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

4.3.4.     mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ lehelt ka kaupu ega teenuseid;

4.4.         Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

4.5.         Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

4.6.         Selleks, et kindlustada MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ teenuste täielik kvaliteet, kasutab MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

4.7.         Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ soovib teha oma kodulehe selle külastajate jaoks nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selle jaoks on MULGI VÄIKETOOTJATE LIIT MTÜ-l vaja teada, milliseid lehti erinevad külastajad kasutavad, milliseid brausereid ehk veebilehitsejaid nad kasutavad ja mil moel nad erinevate veebilehtede vahel liiguvad. Andmete kogumiseks ja analüüsiks on kasutusel tarkvara “Google Analytics” , mille poolt kogutava informatsiooni ja analüüsivõimaluste kohta leiate täpsema info sellelt aadressilt.

4.8. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 

4.9. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. 

4.10. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. 

4.11. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. 

4.12. Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Nõusoleku tagasivõtmine

5.1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

Säilitamine

6.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

6.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. 

6.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. 

6.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine

7. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel . Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 

Vaidluste lahendamine

8. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile maarja@mulk.ee või  helistada telefonil: (+372) 56190883. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.